Onsdagscupen kommer igen

(Suomeksi.)

Till besvikelserna under coronaåret 2020 hörde för oss OK Raseborgare förutom många större saker också att vår förenings traditionella och ärevördiga onsdagscup måste inställas. Detta var oundvikligt, för cupen ordnas som bekant som en poängtävling mellan våra medlemmar i samband med onsdagsträningarna och poängsättningen baserar sig på tidtagningen på motionsbanorna, och vi hade ingen resultatservice på egenhandsorienteringen förra året.

I år har vi lyckligtvis haft tid att fundera och planera, och på det sättet har vi nu kunnat säkra onsdagscupens comeback. Arrangörsgruppen finslipar ännu de sista detaljerna, men under egenhands- och coronaåret 2021 fungerar onsdagscupen huvudsakligen enligt vad som följer.

Det viktigaste står först, så läs åtminstone de första punkterna, och ju längre du läser, desto mera får du veta:

 • Vi har år 2021 egentligen två från varandra helt skilda cuper: (1) Onsdagscupen, som omfattar de s.k. vanliga kvällsträningarna och vars poäng räknas efter slutresultaten i dessa träningar med Emit-tidtagning, samt (2) Veckans bana-cupen, som omfattar alla Veckans banor i vår onsdagsträningskalender, alltså de motionsträningar som är helt på egen hand och vars poäng räknas enligt de gps-resultat som sparats i Livelox efter dessa träningar.
 • För att få poäng i onsdagscupen med Emit-resultat måste du vara medlem av OK Raseborg och få godkänt resultat med Emit på någon bana på våra kvällsträningar. Det behövs ingen separat anmälan till cupen, utan tvärtom bör du meddela om du av någon orsak inte vill att dina prestationer räknas med (se nedan).
 • För att få poäng i Veckans bana-cupen som grundar sig på Livelox-gps-resultat måste du vara medlem av OK Raseborg, få godkänt resultat på någon Veckans bana på egen hand och spara din prestation på Livelox med gps-idrottsklocka eller smarttelefon som klarar gps senast en vecka efter att egenhandsorienteringen tagit slut. Det behövs ingen separat anmälan till cupen, utan tvärtom bör du meddela om du av någon orsak inte vill att dina prestationer räknas med (se nedan).
 • Föreningens medlemmar kan enligt eget val delta antingen i båda eller någondera cupen. Om man springer Emit-träningarna på onsdagarna utan Emit, får man inga poäng i onsdagscupen fast man skulle använda gps och Livelox, för då betraktas prestationen som utan tid. På motsvarande sätt räknas ingen tid om man springer Veckans bana utan gps och Livelox, även om man som medlem skulle rita sin rutt i Livelox för hand efteråt och sparade sin uppskatta tid manuellt (vi använder gps just för att försäkra oss om att deltagarna varit vid kontrollerna; att man ser också resten av rutten är för cupen en biprodukt, även om den kan vara till stor nytta för den enstaka orienterarens prestationsanalys).
 • För enskilda evenemang i vår träningskalender får man alltid poäng bara för någondera cupen såtillvida som formatet och banorna för ifrågavarande evenemang lämpar sig för cupen (vissa särskilda evenemang faller liksom tidigare utanför cupen), men inget evenemang i vår kalender hör till båda cuperna. Om ett evenemang hör till Onsdagscupen räknas det alltså inte med i Veckans bana-cupen och vice versa.
 • De sammansatta poängtalen för bägge cuper räknas så att arrangörsturerna för våra motionsträningar inte utgör ett hinder för att klara sig i cupen, men detaljerna för dessa regler finslipas ännu. Det kan hända att vi lämnar bort poängerna för en deltävling per cup för alla medlemmar (jfr tidigare års Onsdagscup). Alternativt kan vi gå in för att räkna med varenda deltävling men ge särskilda banläggarpoäng som tack för talkoarbetet. Beslut om detta fattas före sommaren, alltså i god tid innan vi börjar räkna poäng. Föreningens Tränings- och tävlingsutskott råder hursomhelst alla som vill klara sig i någondera cupen att delta i så många evenemang som möjligt, men om du är banläggare och därför inte kan springa en viss gång kommer du inte att lida p.g.a. detta.
 • Vår avsikt är att publicera mellanrapporter över poängläget åtminstone ett par gånger under säsongen om det bara är ändamålsenligt. Efter höstens slutspurt publiceras de sista, heltäckande resultaten för hela säsongen dock först i samband med den högtidliga prisutdelningen, så att spänningen bevaras.
 • Specialfall: det är möjligt att det i samband med någon onsdagsträning med Emit-tidtagning också ges möjlighet till orientering på egen hand utan Emit-tidtagning, och på det sättet kan det komma både Emit- och gps-resultat på Livelox för samma evenemang. I dessa fall räknas cuppoängerna dock enbart enligt Emit-resultaten. Med andra ord löper egenhandsorienterarna sådana gånger utanför cupen även om de skulle ha ett gps-resultat i Livelox. Orsaken är att Emit- och gps-resultatens noggrannhet avviker för mycket för varandra för att det skulle gå att jämföra dem på ett rättvist sätt, även om gps-tekniken i genomsnitt är pålitlig och gps-spåren sinsemellan är jämförbara (särskilt när man granskar en hel säsong). En gps-orienterare kan ta en risk och svänga mot nästa kontroll redan flera meter innan han nått kontrollen och ändå få godkänt resultat i Livelox; för orienterare som använder Emit är detta omöjligt.
 • Vid både Emit- och gps-orientering är det alltid möjligt att tekniken sviker och resultatet av någon orsak uteblir. Tyvärr kan vi inte ge någon kompensation för dålig tur av detta slag i cuptävlingarna, utan riskerna är de samma för alla. På Emit-onsdagsträningarna bestämmer i sista hand arrangörerna hurdana bevis som krävs för att prestationen ska godkännas även om det fattas någon stämpel, men eftersom OK Raseborgs Emit-stämplar har förnyats vintern 2020–21 och alla gamla stämplar har testats kommer linjen att vara strängare än tidigare år. För gps-resultatens del är det alltid möjligt att det förekommer tillfälliga störningar i hela gps-systemet, vilket påverkar lokaliseringen och kan göra att stämplar uteblir även om orienteraren på riktigt varit vid rätt kontroll. Likaledes är det möjligt att batteriet i orienterarens gps-apparat (klocka eller smarttelefon) tar slut under prestationen eller att det sker något annat tekniskt missöde. I praktiken är dessa sällsynta undantagsfall åtminstone så länge orienteraren själv kommit ihåg att ladda batterierna i sina apparater. Ur föreningens del är det inget som hindrar att man har med sig fler än en gps-apparat. Spara dock inte mer än ett resultat för en och samma träning åt gången i Livelox, d.v.s. om du måste ladda upp ett nytt resultat, ta bort det gamla så fort det nya sparats i Livelox.

Några regler:

 • Allt fusk och annat oetiskt, osportsligt agerande är förbjudet.
 • I cupen följer vi SSL:s och IOF:s grenregler till lämpliga delar, arrangörernas instruktioner samt lagar och myndighetsföreskrifter.
 • Arrangörerna för enskilda evenemang kan också springa för cup-poäng under ifrågavarande vecka så länge deras arrangörsroll inte ger dem oetisk eller ojust fördel av sin roll som arrangör i förhållande till andra föreningsmedlemmar. Om din uppgift är t.ex. att dirigera parkeringen eller ta bort kontroller efter evenemanget och du inte deltagit i banläggningsarbetet eller fört ut kontroller kan du självfallet delta. Om du fört ut kontrollerna kan du så klart inte tävla efter det på samma bana. Om det handlar om egenhandsorientering och gps-evenemang finns det dock inget hinder för att du springer en cupprestation redan några dagar på förhand då kontrollerna inte är utmärkta i terrängen överhuvudtaget: visst är det svårare, och detta kan påverka hur många poäng du får den gången, men åtminstone får du vara med.
 • I etiska gränsfall som gäller deltagande (alltför bekant terräng eller bana), be hellre om råd än att du grubblar i ensamhet.
 • Om du motionsorienterar men av ovannämnda skäl inte är berättigad till cuppoäng för prestationen kan du alltid be att arrangörerna vid ditt namn antecknar (eller du kan anteckna själv, om du är arrangör) att du den gången sprang utanför cupen.
 • Om du springer fler än en bana på samma evenemang, be arrangörerna anteckna eller anteckna själv i samband med ditt namn vilken av prestationerna som var den första du sprang: den får du cuppoäng för, och de andra faller utanför cupen. Föräldrar har vid behov rätt att ledsaga sitt barn på D- eller E-banan innan de själva deltar i cupen på A-, B- eller C-banan, men också här rekommenderar vi att man ledsagar barnet först efter sin egen prestation.
 • Vid användning av gps-tidtagning är det sportsligt och rejält att gå och vända inom en radie på högst två meter från kontrollmärket i terrängen; man behöver inte vara på rörelseavstånd från skärmen i dessa koronatider särskilt om det finns andra orienterare vid kontrollen. Arrangörerna har inga tekniska möjligheter att övervaka hur noga denna regel efterföljs, för lokaliseringsfelen kan vara flera meter i gps-systemet, varför också Livelox har hög tolerans för hur nära skärmen man behöver vara. Samtidigt ökar dock risken för att gps-stämpeln uteblir ju tidigare man vänder bort mot följande kontroll, och därmed ökar också risken för diskvalificering. Fusk i det här avseendet är ett slags doping, oavsett om det märks eller inte, så skona ditt samvete, respektera dig själv och andra och agera sportsligt.
 • När man sparar sin rutt i Livelox gör systemet ibland små fel i huruvida resultattiden räknas bara från start till mål eller också minuter och sekunder före och efter själva prestationen. Det finns en praktisk och enkel funktion i Livelox för att korrigera sådana fel, och det är både tillåtet och rekommenderat att använda denna funktion så länge man inte trimmar gps-spåret en enda sekund för mycket i början eller slutet och så länge korrigeringarna görs högst en vecka efter att evenemanget tagit slut.
 • Om en orienterare blir fast för oetiskt eller osportsligt agerande kan föreningen diskvalificera honom i deltävlingen eller, om det gäller allvarligare förseelser, diskvalificera hans samtliga prestationer i hela cupserien eller bägge cupserier.
 • Eftersom vi använder en mängd ny teknik och nya tillvägagångssätt denna säsong och särskilt på Veckans bana-cupen, förbehåller vi oss rätten att precisera dessa regler vid behov också efter att säsongen inletts, också i andra avseenden än gällande rättvis behandling av banläggarna – vid dylika preciseringar är vårt mål alltid att vara sportsliga och rättvisa.

Välkomna med och tävla om segern!

Länk till ålders- och respittabell för cuperna.

Länk till onsdagsträningskalendern på vår webbsida.

Länk till onsdagsträningskalendern i Rastilippu.

Länk till Livelox.

Länk till Livelox instruktioner.

Kategoriat:
Okategoriserade