Stadgar / Säännöt

Stadgar för Orienteringsklubben Raseborg

Stadgar för Orienteringsklubben Raseborg

1. Föreningens namn, hemort, verksamhetsområde, språk och förbundstillhörighet

Föreningens namn är Orienteringsklubben Raseborg och dess hemort är Ekenäs. Till föreningens verksamhetsområde hör dessutom Hangö, Karis, Pojo, Ingå, Sjundeå och Lojo landskommun. Föreningens protokollspråk är svenska. Föreningen är ansluten till Finlands Svenska Orienterings förbund.

2. Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är att väcka och höja intresse för samt befrämja utövande av orientering inom sitt verksamhetsområde, så att så många som möjligt kan utöva elit-, tävlings- och motionsorientering i enlighet med förutsättningar, behov och intresse.

3. Förverkligandet av föreningens uppgift

Sin uppgift förverkligar föreningen genom att

1) erbjuda
– tävlingsverksamhet
– utbildning och information
– träning
– motionsverksamhet
– ungdomsverksamhet
– annan motsvarande verksamhet som syftar till andlig och fysisk fostran

2) med egen verksamhet och genom kontakter till andra organisationer och till myndigheter bidra till att skapa de förutsättningar som erfordras för utövande av orientering samt genom att, utan strävan efter vinst, förmedla orienteringsutrustning till medlemmar samt arrangera olika slags öppna tävlingar och motionstillfällen.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen
– ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten nödvändiga fastigheter
– anskaffa medel genom att arrangera nöjes- och danstillställningar, talkon, penninginsamlingar och lotterier samt idka publikations- och kioskverksamhet.

4. Sektioner och utskott

I föreningen kan styrelsen till sin hjälp utse följande sektioner och utskott:

1) Sektionen för nybörjarutbildning och motionsorientering

2) Sektionen för tävlingsorientering

3) Sektionen för tävlingsarrangemang inkluderande kartutskott

4) Arbetsutskott

5) Informationsutskott

6) Planeringsutskott

7) Ekonomiutskott

5. Medlemskap i föreningen
Till aktiv medlem kan föreningens styrelse anta åtta år fylld person.

Till understödande medlem kan föreningens styrelse anta fysisk eller juridisk person som önskar stöda föreningen utan skyldighet att delta i verksamheten.

Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag genom beslut på föreningsmöte kallas person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningen. Erhållna rättigheter bevaras.

6. Medlems avgång ur föreningen

Person som önskar avgå ur föreningen kan meddela skriftlig därom till styrelsen eller dess ordförande eller meddela muntligt därom till föreningsmötets protokoll.

Utträdet gäller omedelbart men medlem är dock skyldig att erlägga alla till betalning förfallna eller för viss tid utfästa avgifter.

7. Uteslutning av medlem

Föreningens styrelse kan utesluta medlem som
– försummar betalande av medlemsavgift,
– bryter mot förningens stadgar
– bryter mot lag eller uppträder osportsligt eller
– motarbetar föreningens mål och intressen.

Medlem erhåller skriftligt meddelande om sin uteslutning. Utesluten medlem har rätt att kräva att uteslutningen tas till prövning på nästa föreningsmöte, men måste i så fall skriftligen meddela till styrelsen därom inom trettio dagar efter det att meddelandet om uteslutning postats.

8. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna fastställes på föreningens höstmöte.

9. Verksamhets- och räkenskapsåret

Verksamhets- och räkenskapsåret samt styrelsens och de olika sektionernas och utskottens verksamhetstid sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall tillställas revisorerna senast två veckor före Vårmötet.

10. Ordinarie föreningsmöten

Föreningen håller årligen två ordinarie föreningsmöten, ett Vårmöte i februari eller i mars och ett höstmöte i november eller december.

På föreningsmöte har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Alla utom i & 17 och nämnda frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lottning.

Medlem, som önskar få något speciellt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte, bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

11. Extra föreningsmöten

Extra föreningsmöte hålls antingen då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar för bestämt ärende gjort skriftlig anhållan till styrelsen. Härvid bör mötet hållas inom sex veckor efter det att anhållan kommit styrelsen till handa.

I kallelsen till extra föreningsmöte bör meddelas vilka ärenden som behandlas.

12. Kallelse till föreningsmöte

Kallelse till föreningsmöte bör publiceras minst sju dagar före mötet i en inom verksamhetsområdet allmänt spridd tidning eller skriftligen tillställas alla föreningsmedlemmar. Plats och tidpunkt för föreningsmöte fastställes av styrelsen.

13. Ärenden på vårmötet

På föreningens vårmöte behandlas följande:

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
5. Föredragning av årsberättelsen
6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen
7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt
9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden
10. Av medlemmarna i enlighet med & 10 till behandling anmälda ärenden
11. Mötets avslutande

14. Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplanen och budgeten för följande år
6. Val av följande styrelsemedlemmar för et år:

  • ordförande
  • viceordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två medlemmar representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två revisorer och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år
8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden
9. Av medlemmarna i enlighet med & 10 till behandling anmälda ärenden
10. Mötets avslutande

15. Styrelsens uppgifter

OK Raseborgs styrelse består av en för ett år vald ordförande och en för ett år vald vice ordförande samt av åtta (8) för ett år valda medlemmar.

1. Leda och koordinera verksamheten
2. Sköta föreningens ekonomi och ansvara härför
3. Fungera som föreningens högsta verkställande och övervakande organ
4. Utse medlemmar i sektioner, utskott och arbetsgrupper samt enskilda funktionärer till den del dessa val sker inte på föreningsmöte
5. Anställa och avskeda tjänstemän vid behov
6. Fastställa reglementen för sektioner, utskott och arbetsgrupper samt för funktionärer och tjänstemän
7. Besluta om intagande och uteslutande av medlemmar
8. Utlysa och förbereda föreningsmöten
9. Representera föreningen utåt samt bevaka dess intressen

Styrelsen sammankommer på ordförandes, eller vid förfall för denne, på viceordförandens kallelse, eller då minst tre styrelsemedlemmar påyrkar detta. Kallelse bör utgå i god tid före mötet. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst fem andra medlemmar är närvarande. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsebeslut den åsikt mötesordföranden företräder utom vid val, då lotten avgör.

16. Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren, kassören eller annan funktionär som styrelsen beviljat teckningsrätt.

17. Ändring av föreningens stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske endast på föreningsmöte och för beslutets giltighet fordras tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.

18. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast på två med minst en månads mellanrum på varandra följande föreningsmöten, varvid för beslutets giltighet fordras tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.

19. Övrigt

I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslagstiftning.