Kallelse till Orienterarklubben Raseborgs höstmöte söndag 20.11.2022 kl. 16.00

Mötesplats är gamla sjukvårdsskolan i Ekenäs, Raseborgsvägen 5. Mötet börjar klockan 16.00. Kaffe- och teservering börjar kl. 15.30. Efter mötet prisutdelning och trevlig samvaro.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar (även på distans) en röst med undantag för understödande juridiska personer. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Du kan delta i mötet även på distans via Zoom. Du behöver en fungerande nätförbindelse med smartapparat eller dator. Förhandsanmälan senast 18.11.2022 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com. Anmälan är en förutsättning för att kunna delta. En länk för att kunna delta skickas senast på lördagen 19.11 till de adresser som anmält sitt deltagande. Då skickas även direktiv gällande deltagande.  

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2023

6. Val av följande styrelsemedlemmar för år 2023:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande.

Prisutdelning

Prisutdelning efter mötet. Juniorpokalen, klubbmästerskap (sprint, dag och natt), Trimtexpriset, juniorcupen.

Efter mötet möjlighet till träning

Efter mötet arrangeras kvällsorientering som börjar ca kl. 17.45 vid Västerby skidstuga (preliminär tidtabell). Direktiv för träningen finns här.

Hjärtligt välkomna!

OK Raseborgs styrelse

Kategoriat:
Okategoriserade