Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s vårmöte i Västerby 24.3.2024 kl. 13

Mötesplats är Västerby skidcentrum, Ekenäs. Mötet börjar klockan 13:00.


På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar (även distans), förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.


Vi önskar att man deltar på plats, men det är möjlig att delta även på distans via Zoom.
Länk till mötet skickas till dem som önskar delta på distans. Du behöver fungerande nätkontakt med smartapparat eller dator. En förhandsanmälning senast 22.03.2024, till mikaelafiskars@gmail.com

En länk för att kunna delta skickas till de adresser som anmält sitt deltagande senast på lördagen
23.3.


Ärenden på vårmöte

  1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista
  2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
  3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar
  4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
  5. Föredragning av årsberättelsen
  6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen
  7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt
  9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden
  • information om föreningens verksamhetsdirektiv

10. Av medlemmarna i enlighet med stadgarna 10 § till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande


Efter mötet arrangeras en sprintorienteringsträning i Ekenäs. Tre banor (3,9 km, 2,9 km & 1,9 km), Emit-stämpling i start och mål, Livelox. Starten är öppen kl. 14.30-15.30. Omklädningsrum i Västerby skidstuga kan användas. Mera information om träningen finns här. Avståndet från skidstugan till träningsplatsen är ca 3 km; det finns gott om parkeringsutrymme också på träningsplatsen. Välkomna också till träningen!

Klubbmästerskap i sprint arrangeras 10.4 i Fiskars. Pricka in detta datum i kalendern redan nu.

Kategoriat:
Okategoriserade