Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s vårmöte i Hangö 26.3.2023 kl. 16.00

Mötesplats är Hangö Brankis, Nycandergatan 8, Hangö. Mötet börjar klockan 16:00. Kom inte på plats om du känner dig sjuk.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande (även på distans) medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Vi önskar att man deltar på plats men det är möjligt att delta även på distans via Zoom. Länk till mötet skickas till dem som önskar delta på distans. Du behöver en smartapparat eller dator med fungerande nätkontakt. Förhandsanmälning senast onsdag 22.3.2023 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com.

En länk för att kunna delta skickas till de adresser som anmält sitt deltagande senast lördag 25.3. Då skickas även direktiv gällande deltagande.

Ärenden på vårmöte

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt

9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

  • information om föreningens verksamhetsdirektiv

10. Av medlemmarna i enlighet med stadgarna 10 § till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande.

Före mötet arrangeras KM i sprintorientering i Hangö. Första start är klockan 14.00. Starttid är fri men sista start är klockan 15.00. Det finns även en motionsbana. Tvättmöjlighet. Mera information finns här på svenska och här på finska.

Efter KM följer vårmötet och efter mötet arrangeras vårmiddagen (tre maträtter) och prisutdelning. Föreningen står för maten, och därför är det viktigt att anmäla sig på förhand senast onsdag 22.3, till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com. Maten är laktos- och glutenfri, meddela om övriga dieter när du anmäler dig. Tillställningen passar alla medlemmar, även juniorer.

Hjärtligt välkomna,
Kristian

Kategoriat:
Okategoriserade