Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s höstmöte söndagen 21.11.2021 klockan 16:00

Mötesplats är Skogby föreningshus Furuborg, adress Anni Lillsundesväg 6, 10680 Skogby.

Mötet börjar klockan 16:00. Du kan delta i mötet även på distans via Zoom. Om du känner dig sjuk kom inte på plats. Kaffe-/teserveringen börjar kl. 15:15. Efter mötet även grillkorv och trevlig samvaro.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande (inklusive på distans) medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Man kan delta i mötet på distans. Du behöver en fungerande nätförbindelse med smartapparat eller dator. Förhandsanmälan senast 19.11.2021 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com. Anmälan är en förutsättning för att kunna delta. En länk för att kunna delta skickas till de adresser som anmält sitt deltagande senast på söndagen 21.11. Då skickas även direktiv gällande deltagande.

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022

6. Val av följande styrelsemedlemmar för år 2022:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med stadgarnas § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande

* * *

Prisutdelning

Prisutdelning efter mötet: FM-pokalen, Juniorpokalen, KlubbM (sprint, dag, natt), Trimtexpriset, Juniorcupen, Skärmpass.

Efter mötet möjlighet till träning:

Efter mötet arrangeras kvällsorientering som börjar ca kl. 17:30. Direktiv för träningen finns här. Träningen hålls nära mötesplatsen.

Hjärtligt välkomna!

OK Raseborgs styrelse

Kategoriat:
Okategoriserade