Bättre medlemsförmåner åt tävlingsorienterare

(Suomeksi.)

I ett led att motverka den negativa trenden i individuellt tävlingsdeltagande bland våra medlemmar har OK Raseborg inför säsongen 2021 beslutat att förnya sina ersättningsprinciper. Efter att under tidigare år stått för anmälningsavgifterna till samtliga FM-tävlingar och FSOM har vi nu tagit i bruk ett system som är mer flexibelt och erbjuder medlemmarna större valmöjligheter. Numera kan samtliga medlemmar välja fem tävlingar ur en tävlingslista som föreningens tränings- och tävlingssektion tagit fram och därtill står föreningen, precis som förr, även för anmälningsavgifterna till FSOM.

För den enskilda medlemmen betyder det nya systemet inte någon försämring. Med på listan finns precis som tidigare samtliga FM-tävlingar, och de som vill att föreningen betalar startavgifter till dessa kan välja det. För dem som under tidigare år kanske inte haft intresse att tävla i FM innebär det nya systemet däremot en klar förbättring, då man nu i stället kan välja att få tävlingsavgifterna till diverse närliggande nationella tävlingar betalda.

För att premiera goda resultat har föreningen också beslutat att de orienterare som året innan kvalificerat sig som första klassens orienterare på den avslutande rankinglistan får välja åtta tävlingar på den ovannämnda listan i stället för fem. Detsamma gäller unga studerande i åldern 21–26 (studier på heltid åtminstone i början eller slutet av kalenderåret, förmånen i kraft hela det år då man fyller 26). (Första klassens orienterare är de som i föregående års slutranking placerat sig inom den främsta 30 procenten, klassgränser för slutranking för år 2020 klassvis på SSL:s webbsida och OK Raseborgs tävlingsorienterares placeringar i slutranking i IRMA.)

Dessutom har föreningen höjt åldersgränsen för sina juniorförmåner från 16 till 20 för att bättre stöda de medlemmar som håller på att bli vuxna i deras idrottsintresse.

När du använder din personliga tävlingskvot, gör så här:

  • skaffa licens om du inte redan har en i kraft (vuxna köper själv, juniorernas licens betalas av föreningen)
  • tänk på förhand i vilka tävlingar du vill använda din kvot: denna blir full i kronologisk ordning, tävling efter tävling, så om du förbrukar kvoten redan i början av säsongen betalar föreningen inte längre tävlingar som överskrider kvoten i slutet av säsongen
  • på motsvarande sätt kan man i och med den här medlemsförmånen inte längre be om ersättning för tävlingar man själv betalat i IRMA, även om det gick så att man i slutet av säsongen skulle ha gratis kvot kvar: kvoten kan användas i IRMA genom funktionen ”föreningen betalar”, och beslutet att använda kvoten eller inte blir alltid definitivt i den stund anmälningsfristen för normalpris går ut och anmälan blir bindande enligt SSL:s regler
  • föreningen betalar inte efterhandsanmälningar eller sådana anmälningar som blivit oanvända utan godkänd orsak (läkarintyg), utan i sådana fall fakturerar föreningen de regelvidriga betalningarna i efterskott
  • om du vet att du använt hela din kvot, betala för undvikande av onödigt bokförings- och faktureringsarbete själv resten av dina anmälningar, även om funktionen ”föreningen betalar” finns kvar i IRMA för dem av dina föreningskamrater som ännu har kvar av sin kvot: betalningar som överskrider kvoten faktureras i efterskott
  • kvoten är personlig och kan inte överföras på andra medlemmar
  • i vuxna tävlingsorienterares kvot är det tävlingarnas mängd, inte pris, som avgör; för barn och under 21-åringar är reglerna annorlunda
  • stafettlag anmäls alltid av föreningen, inte av enstaka orienterare (om undantag överenskoms separat).

Med denna satsning på individuellt tävlingsdeltagande hoppas vi kunna väcka intresset för att tävla bland våra medlemmar. För att vara en livskraftig förening är det viktigt att vi har deltagare på olika nationella tävlingar. Tävlingslicensen är i dagsläget redan så värdefull att det för många kan kännas som ett onödigt stort steg att skaffa licens om man ändå enbart planerat att delta i någon enstaka tävling. Genom detta nya ersättningssystem hoppas vi att intresset för att skaffa licens ska öka märkbart.

Föreningens tävlingskompensation gäller givetvis inte enbart individuella tävlingar. I fortsättningen betalar föreningen även anmälningsavgifterna för samtliga nationella stafetter som kräver licens (FM, Viestiliiga, Halikko, FinnSpring) samt för NÅIDM- och FSOM-stafetter och Jukola, 10mila och 25manna.

Hur tävlingssäsongen 2021 kommer att se ut är i skrivande stund fortfarande mycket osäkert, men förhoppningsvis kommer möjligast många tävlingar att kunna arrangeras. För att höja intresset för tävlingsdeltagande behöver vi dock alla hjälpas åt. Föreningen har nu tagit ett första steg och härnäst gäller det för oss alla att tillsammans försöka locka med våra klubbmedlemmar på tävlingar.

Dessutom är det bra att komma ihåg att det som möjliggör vår förenings frikostiga medlemsförmåner är ett flitigt talkoarbete. När du deltar som funktionär på tävlingar, motionsorienteringar eller i arrangerandet av orienteringsskolor, hjälper du föreningen att erbjuda förmåner åt dig och din familj.

Kategoriat:
Okategoriserade