Ingå vårtävling / Inkoon kevätkilpailu 29.5.2022: Banläggarnas utlåtande / Ratamestareiden lausunto

Tävlingsterrängen är typisk för Västnyland och består i huvudsak av flacka detaljrika berg omgivna av flacka områden av ekonomiskog, ställvis bestående av tätare ungskog och hyggen samt någon enskild äng. Terrängen genomkorsas av ett fåtal stigar och skogsvägar, och alla banor korsar en sparsamt trafikerad landsväg där det lönar sig att se upp för bilar. De längsta banorna går delvis i ett område med större höjdskillnader på ca 30 m, men i övrigt är höjdskillnaderna under 20 m.

Löpbarheten är överlag god, men i slutet av banorna är terrängbottnen sämre på grund av sly och röjd ungskog. Ställvis ligger kontrollerna mycket nära varandra. Kartan, som är gjord av Arvo Paulin och Sune Forsström, håller hög klass och beskriver terrängen och löpbarheten väl.

* * *

Kilpailumaasto on tyypillistä läntiselle Uudellemaalle koostuen pääosin laakeista ja yksityiskohdiltaan runsaista mäistä, joita ympäröivät tasaiset talousmetsäalueet sisältäen paikoin tiheämpiä taimikoita ja hakkuita sekä yksittäisiä niittyjä. Maastoa halkovat harvalukuiset polut ja metsätiet, ja kaikki radat ylittävät liikenteeltään hiljaisen maantien, jolla kannattaa varoa autoja. Pisimmät radat kulkevat osin suurempien noin 30 metrin korkeuserojen alueella, mutta muuten korkeuserot jäävät alle 20 metrin.

Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, mutta ratojen loppuosassa maastonpohja on huonompaa vesakon ja raivatun taimikon takia. Rastit sijaitsevat paikoin hyvin lähellä toisiaan. Kartta, joka on Arvo Paulinin ja Sune Forsströmin tekemä, on korkealaatuinen ja kuvaa maastoa ja kulkukelpoisuutta hyvin.

Andreas Löfroos & Roy Wickholm