Kallelse till Orienteringsklubben Raseborgs höstmöte

24.11.2019 klockan 16.00 i Fiskars Lukaali

Mötet börjar klockan 16.30. Kaffeservering fr.o.m. 16:00.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2020

6. Val av följande styrelsemedlemmar för år 2020:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande

Efter mötet prisutdelning och träning:

  • Lotteri
  • Klubbmästerskaps- och juniorprisutdelning
  • Efter mötet arrangeras kvällsorientering som börjar ca kl. 18:30 eller när mötet är slut. Tvättmöjlighet efter träningen vid Fiskars skola. Mera information om orienteringen finns här (PDF på svenska, uppdaterad 18.11.2019).
  • Samtidigt med orienteringen och efter orienteringen finns möjlighet till ett litet kvällsmål. Även de som är med och inte orienterar kan passa på att äta litet till ett mycket fördelaktigt pris!

Hjärtligt välkomna!

Kristian

Kategoriat:
Okategoriserade