Kallelse till Orienterarklubben Raseborgs höstmöte söndag 19.11.2023 kl. 15.30

(Sidan uppdaterad den 7 november 2023: ändringar och preciseringar i tidtabellen.)

Mötesplatsen är Samlingslokalen (eller Lokalen, på finska Lukaali) i Fiskars bruk, Fiskarsvägen 318. Mötet börjar kl. 15.30. Kaffe-/teservering börjar redan kl. 15.00.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar (även på distans) en röst med undantag för understödande juridiska personer. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Du kan delta i mötet även på distans via Zoom. Du behöver en fungerande nätförbindelse med smartapparat eller dator. Förhandsanmälan senast 17.11.2023 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com. Anmälan är en förutsättning för att kunna delta på distans. En länk för att kunna delta skickas senast på lördagen 18.11 till de adresser som anmält sitt deltagande. Då skickas även direktiv gällande deltagande.  

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2024

6. Val av följande styrelsemedlemmar för år 2024:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande.

Festmiddag och orienteringsträning

Efter mötet firar vi OK Raseborgs 30-årsfest med prisutdelning och middag (förrätt, varmrätt och efterrätt, klädseln fri, anmälning till middagen senast 14.11 till Kristian Forsell eller Pamela Roth).

Efter festmiddagen har vi en gemensam orienteringsträning i närheten av mötesplatsen. Ett separat direktiv för träningen kommer att publiceras på webbsidan, och det kommer att finnas möjlighet att tvätta sig efteråt.

Kvällens tidtabell efter höstmötet är följande:

  • Kl. 16.15-18.30 middag med prisutdelning; klädseln fri.
  • Senast kl. 19.00 orienteringträning i närheten av mötesplatsen (kartan Bollsta-Flacksjö, närmare info om träningen är på kommande).

Hjärtligt välkomna!

OK Raseborgs styrelse

Kategoriat:
Okategoriserade