Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s vårmöte

OBS: Möteskallelsen uppdaterad lö 14.3 och må 16.3 p.g.a. det exceptionella coronavirusläget i Finland: plats och övrigt program har ändrats, obligatorisk förhandsanmälan tillagd, stadgeenliga ärenden är oförändrade.

Söndag 22.3.2019 klockan 13.30 i OK Raseborgs Lya i Ekenäs, Raseborgsvägen 2 B, 10600 Ekenäs

Mötet börjar klockan 13.30, ingen traktering.

OBS: Obligatorisk förhandsanmälan p.g.a. de rådande omständigheterna! Anmäl er till Kristian Forsell, tfn 044 2649067.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmöte har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något speciellt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Ärenden på vårmöte

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt

9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

10. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande

Klubbmästerskap i sprintorientering som det var meningen att arrangera i samband med vårmötet blir uppskjutet (mera information senare).

De medlemmar som under dessa exceptionella omständigheter vill bekanta sig med bokslutshandlingarna och verksamhetsgranskarens berättelse redan före mötet kan kontakta ordföranden Kristian Forsell, tfn 044 2649067. Vi utreder möjligheterna att följa mötet på distans.

Hjärtligt välkomna,

Kristian

Kallelse som en PDF-fil.

Kategoriat:
Okategoriserade