Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s vårmöte i Ekenäs 20.3.2022 kl. 16.00

Mötesplats är Novia i Ekenäs, adress Raseborgsvägen 9. Mötet börjar klockan 16.00. Kom inte på plats om du känner dig sjuk.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande (även på distans) medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Vi önskar att man deltar på plats, men det är möjligt att delta även på distans via Zoom. Länk till mötet skickas till dem som önskar delta på distans. Du behöver en fungerande nätkontakt med smartapparat eller dator. Förhandsanmälning senast 18.03.2022 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com.

En länk för att kunna delta skickas senast på lördagen 19.3 till dem som anmält sitt deltagande. Då skickas även direktiv gällande deltagande.

Ärenden på vårmöte

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och målsättningar på längre sikt

9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

10. Av medlemmarna i enlighet med stadgarna § 10 till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande

Efter vårmötet mötet arrangeras prisutdelning och kaffe med bulle.

Före mötet arrangeras klubbmästerskapstävling i sprintorientering i Ekenäs. Första start klockan 12.00. Starttid är fri men sista start klockan 14.00. Även en kort motionsorienteringsbana arrangeras. Mera direktiv kommer på webbsidan. Efter KM och före mötet bjuder OK Raseborg på lite mat. Även därför är det viktigt att ni anmäler er.

Hjärtligt välkomna,

Kristian

* * *

Kallelse som en PDF-fil.

Kategoriat:
Okategoriserade