Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s vårmöte 28.3.2021 kl. 11.00

Mötesplats är OK Raseborgs Lya i Ekenäs, varifrån vi har distansförbindelse på Google Meet. Mötet börjar klockan 11:00. Vi rekommenderar deltagade på distans. I Lyan kan högst sex (6) personer delta. Förhandsanmälan per e-post senast 25.3.2021 till adressen kristian.forsell59/at/gmail.com eller pamela.roth/at/outlook.com är en förutsättning för att kunna delta i mötet, både för dem som kommer till Lyan och dem som deltar på distans. På mötesplatsen bör man använda andningsskydd. Om du känner dig sjuk, kom inte på plats.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst (gäller även deltagare på distans). Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Man kan delta på mötet på distans enligt principerna i speciallagen gällande Covid-19 och föreningar m.m. För deltagandet på distans behöver du en fungerande nätförbindelse med en mobilapparat eller dator. En länk för till Google Meet skickas senast lördag 27.3 till de adresser som anmält sitt deltagande. Då skickas även direktiv gällande deltagande och röstningsförfarande på distans.

På vårmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

5. Föredragning av årsberättelsen

6. Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen

7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

8. Diskussion och beslut om föreningens verksamhet och mål på längre sikt

9. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

  • ändring av medlemsavgift för juniorer 20 och yngre
  • information om föreningens verksamhetsdirektiv

10. Av medlemmarna i enlighet med stadgarnas 10 § till behandling anmälda ärenden

11. Mötets avslutande.

* * *

Efter mötet arrangeras klubbmästerskap i sprintorientering i Ingå kyrkby (Merituulen koulu / Idrottsplan).

Tävlingen arrangeras i 3 startgrupper så att antalet orienterare på banorna och parkeringen inte överskrider det tillåtna med hänsyn till i kraft varande begränsningar gällande sammankomster på allmän plats. Startgrupperna är preliminärt följande, vid behov ännu fler och senare starter:

  • 15:00
  • 15.45
  • 16:30

På grund av pandemin är detta evenemang öppet endast för våra medlemmar, men det kommer att vara möjligt att orientera på samma bana och ett par andra på egen hand de följande dagarna. Mera direktiv om klubbisen finns här. Mera om träningen här. Om det blir nödvändigt annuleras eller flyttas KM; mötet hålls i varje fall enligt ovan.

Hjärtlig välkomna

Kristian Forsell, ordförande

7.3.2021

Kategoriat:
Okategoriserade