Kallelse till Orienterarklubben Raseborg rf:s höstmöte söndag 22.11.2020 kl. 16.00 i Västerby skidstuga

Mötesplats är Västerby skidstuga, varifrån vi har distansförbindelse på Google Meet. Mötet börjar kl. 16.00. Förhandsanmälan per e-post senast 20.11.2020 till adressen kristian.forsell59@gmail.com eller pamela.roth@outlook.com är en förutsättning för att kunna delta i mötet, både för dem som kommer till Västerby och dem som deltar på distans. På mötesplatsen i Västerby ska man använda andningsskydd. Om du känner dig sjuk, kom inte på plats.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst (gäller även deltagare på distans). Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Man kan delta i mötet på distans enligt principerna i speciallagen gällande Covid-19 och föreningar m.m. För deltagandet på distans behöver du en fungerande nätförbindelse med en mobilapparat eller dator. En länk till Google Meet skickas senast lördag 21.11 till de adresser som anmält sitt deltagande. Då skickas även direktiv gällande deltagande och röstningsförfarande på distans.

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2021

6. Val av följande styrelsemedlemmar för år 2021:

–      ordförande

–      vice ordförande

–      sekreterare

–      samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande.

* * *

Prisutdelning:

Prisutdelning sker virtuellt och utspritt under hösten. Prisutdelning i KlubbM (dag och natt), Trimtex-priset, Juniorcupen m.m.

Efter mötet möjlighet till träning:

Efter mötet arrangeras kvällsorientering: kontrollplock 60 minuter, start kl. 17.30–18.30. Direktiv för träningen publiceras på webbsidan.

Hjärtligt välkomna!

Kristian

Kategoriat:
Okategoriserade