Nyheter

Tillbaka

Kallelse till Orienteringsklubben Raseborgs höstmöte. 25.11.2018 klockan 16.00 på Fagervik gård. Mötet börjar klockan 16.00. Kaffeservering fr.o.m. 15.30.

av Per Kristian Forsell den 01.11.2018
(läst av 290 besökare)

OK Raseborg höstmöte 25.11.2018 klockan 16.00

Kallelse till Orienteringsklubben Raseborgs höstmöte

25.11.2018 klockan 16.00 på Fagervik gård

Mötet börjar klockan 16.00. Kaffeservering fr.o.m. 15.30.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På föreningsmötet har alla femton år fyllda närvarande medlemmar, förutom understödande juridiska personer, en röst. Medlem som önskar få något särskilt ärende behandlat på ordinarie föreningsmöte bör göra skriftligt meddelande därom till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Ärenden på höstmötet

1. Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

3. Konstaterande av närvarande röstberättigade medlemmar

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

5. Fastställande av medlemsavgifterna, verksamhetsplanen och budgeten för följande år

6. Val av följande styrelsemedlemmar för ett år:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • sekreterare
  • samt sju styrelsemedlemmar, av vilka två representerar olika delar av verksamhetsområdet.

7. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dem för att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under följande år

8. Av styrelsen till mötet hänskjutna ärenden

9. Av medlemmarna i enlighet med § 10 till behandling anmälda ärenden

10. Mötets avslutande

Efter mötet prisutdelning och träning:

Lotteri, hämta järna med er vinster, tack

Klubbmästerskaps- och juniorprisutdelning

Efter mötet arrangeras kvällsorientering som börjar kl. 17.30 eller när mötet är slut. Bastu eller motsvarande efter träningen.

Samtidigt med orienteringen och efter orienteringen finns möjlighet till ett litet kvällsmål. Även de som är med och inte orienterar kan passa på att äta litet till ett mycket fördelaktigt pris!

Hjärtligt välkomna!

Kristian